Akces Group Logo duże

O Firmie

Aktualne informacje

Obecnie AKCES GROUP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k. zatrudnia około 400 pracowników. Specjalizujemy się w produkcji precyzyjnych wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych przeznaczonych w głównej mierze dla przemysłu: AGD, motoryzacyjnego, elektrotechnicznego oraz meblowego.

Dzięki współpracy z producentami w/w branż, oferowane przez nas materiały są w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby przy zachowaniu umiarkowanych cen i utrzymaniu wysokiej jakości.

W chwili obecnej spółka podejmuje wielokierunkowe działania dynamizujące transfer technologii, opracowuje nowatorskie i optymalne rozwiązania . Sięgamy wspólnie z instytucjami naukowymi po innowacje, których potrzeba uległa szczególnemu wzmocnieniu w związku z wymogami wspólnego rynku europejskiego .

Stosowane przez AKCES GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. technologie produkcyjne to między innymi:

  • przetwórstwo tworzyw sztucznych odbywające się poprzez formowanie określonych detali metodą wtrysku i wytłaczania
  • dekoracja i nakładanie powłok zdobniczych technikami: termodruku (hot stamping), sitodruku, tampodruku, napylania próżniowego oraz malowania natryskowego.
  • obróbka i przygotowanie powierzchni detali
  • projektowanie i konstruowanie narzędzi: form wtryskowych, wykrojników, narzędzi specjalnych.
  • pakowaniem gotowych zestawów okuć meblowych wg specyfikacji naszych klientów

RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AKCES GROUP Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Mianowicach, Mianowice 1F, 63-600 Kępno;

2. Inspektorem ochrony danych w Spółce AKCES GROUP Sp. z o.o. S.K. jest Pan Wojciech Urbański, e-mail: iod.wojciech.urbanski@info-trans.pl ;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

– kontaktowania się z Panią/Panem, prowadzenia przez Spółkę marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym – w razie wyrażenia przez Panią/Pana w tym zakresie zgody – przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (informacje o naszych produktach i usługach), ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, kontroli i poprawiania jakości świadczonych usług, wykonywania umów, których Spółka nie jest stroną, a w związku z realizacją których uzyskaliśmy Pani/Pana dane osobowe, tj. w oparciu o art. 6.1.f. RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy Spółki,

– wypełnienia przez Spółkę obowiązku prawnego (przestrzegania przepisów ustaw), w tym dla celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością, tj. w oparciu o art. 6.1.c. RODO,

– wykonania umowy, której stroną jest Spółka lub może być, lub do podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem takiej umowy, w tym świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usług, prowadzenia konta w jednym z naszych serwisów, obsługę reklamacji, tj. w oparciu o art. 6.1.b. RODO;

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w wyżej wymienionych celach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji powyższych celów, w tym:
– w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z wykonaniem umowy, której Spóła jest stroną przez czas wykonywania tej umowy,
– w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, do dnia wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Po tym czasie dane będą przechowywane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo do wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych skutkującego obowiązkiem po naszej stronie zaprzestania ich przetwarzania;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy pomiędzy stronami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.